Prof. Dr. Derya Güler Aydın’ın editörlüğünün yaptığı, birçok değerli yazarın katkı sağladığı, İktisat Metodolojisi kitabı Nobel Yayınevinden çıktı.

Metin Sarfati’nin İmparatorluğun Bilimi adlı makalesi ile yer aldığı kitapta, bilimin günümüzde taşıdığı anlamı, felsefeden yaşadığı kopuşu, Spinozyen bilmenin ne anlama geldiğinin üzerinde bir inceleme sunuyor.

Kitap Hakkında

Bilim felsefesindeki son yüz elli yıllık gelişmelere bakıldığında, sosyal bilimlerin yönteminde esas olarak doğa bilimlerinin yönteminin hâkim olduğu görülmektedir. İleri düzeyde matematik ve teknik kullanılarak ilerlediği düşünülen iktisadın felsefeden kopuşu, yirminci yüzyıl iktisatçıları ve diğer sosyal bilimciler tarafından eleştirilmiş ve bu eleştiriler, sosyal bilimlerde doğa bilimlerinden farklı epistemolojik ve ontolojik arayışlara yol açmıştır. Özellikle ontolojik hermeneutiğin gelişimi ile birlikte, iktisadın araştırma konusu ve içeriği, birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişki üzerinden yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.

Gerek iktisat ve diğer sosyal bilim alanlarına gerekse bilim felsefesine ilgi duyan okurlara yönelik olarak hazırlanan bu kitapta, iktisadın temel araştırma konusu olarak birey ve toplum arasındaki karşılıklı dinamik ilişkinin doğası, farklı dönem ve düşünürler özelinde tartışmaya açılmış ve böylece iktisada ontolojik bir boyut kazandırılmaya çalışılarak ana akım iktisadın metodolojisine eleştirel bir bakış açısı sunulmuştur.

Kitapta yer alan yazar ve makaleleri;

İktisat Biliminin Temel Kuralı (Tam Bilgi Varsayımı) ve İstisnası (Belirsizlik) Arasındaki Belirlenemezlik Eşiği Üzerinde Düşünceler – A. Dinç Alada

İmparatorluğun Bilimi – Metin Sarfati

Hermeneutik Geleneğin Pozitivizme Alternatif İnsan Kavrayışı – Derya Güler Aydın – Bilgün Dai Çokça

Eleştirel Gerçekçilik – Bahar Araz

Yöntembilgisel Bireycilik, Niyetlenilmemiş Sonuçlar ve Sosyal Teori – Hüseyin Özel

Yöntem Kaygısından Çok İçerik Kaygısı Üzerine – Ragıp Ege

Politik İktisadın Eleştirisi Olarak Marx Metodolojisi – Vedat Ulvi Aslan

Deirdre N. McCloskey ve İktisatta Bilimsel Ahlâk Sorunu: Hem Bir İnsan Hem Bir İktisatçı Nasıl Olunur? – Altuğ Yalçıntaş

Genel Denge Analizin Metodolojik Sorunları: Bir Kuram Değerlendirme Denemesi – M. Aykut Attar

Yorum Yazın