Ekonomi politik toplumsal düzenin siyaseten tespitine radikal bir tepkidir. Oluştuğu dönem içinde alternatif bir toplumsal örgütlenme arayışıdır; Hume’ un ve Smith’ in “insan”ı ve onun eylem motifleri de bu çerçeve içinde esasen antropolojik temelli ola­rak belirlenecektir.

Öte yandan ekonomi politik, iktisadi kategorinin modernite sürecinde tescili, çıkarın meşrulaştırıcısıdır.

Bu iki temel önerme çerçevesinde özgün ve redüksiyonist olmayan bir insan yak­laşımından hareketle, ilk bakışta paradoksal gibi dursa da, insan – toplum geçişliliği ekonomi politik felsefesinde mümkün hale gelebilecektir.

Bu içerikte verilecek tebliğde, Hume ve Smith’ in farklılıkları göz ardı edilmeden, söz konusu “inter- subjectivite” nin (bireyden topluma gidişin) ekonomi politik sürecin­de varlığı gösterilmeye çalışılacaktır.

Günümüz, Smith’ in ve ekonomi politiğin felsefesinin yeni baştan ele alınmasına her zamankinden daha büyük ihtiyaç göstermektedir…

* International Conference of Political Economy’de Sunulan Bildirinin Aslından Alıntıdır, 2009 Kocaeli, Çanakkale

Write A Comment